LEVERINGSVOORWAARDEN DEXXON DATA MEDIA AND STORAGE B.V.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden

1a. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot verkoop, door dexxon data media and storage b.v., statutair gevestigd te Bodegraven en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn, hierna te noemen dexxon, aangegaan.
1b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde inkoopvoorwaarden en de onderhavige Leveringsvoorwaarden zullen de Leveringsvoorwaarden van dexxon prevaleren, tenzij de inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever schriftelijk door dexxon zijn geaccepteerd.
1c. Indien en voorzover een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen van de Leveringsvoorwaarden, onverminderd de geldigheid van de overige bepalingen van deze Leveringsvoorwaarden.

Artikel 2: Definitie.

Onder opdrachtgever wordt verstaan degene, die de order heeft gegeven.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten.

3a. Alle aanboden, offertes en prijsopgaven van dexxon zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld.
3b. Uitsluitend na bevestiging door of op bevoegde wijze namens dexxon van de door opdrachtgever geplaatste order, dan wel nadat dexxon tot levering overeenkomstig de order is overgegaan, is een overeenkomst van verkoop tot stand gekomen.
3c. dexxon behoudt zich het recht voor om, zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering geeft nimmer recht op schadevergoeding.
3d. Indien getransigeerd wordt met twee of meer opdrachtgevers, zijn deze hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, voortvloeiende uit de overeenkomst.
3e. Een aanvaarding van het aanbod van dexxon, welke afwijkt van het aanbod, geldt als een verwerping van het oorspronkelijke aanbod en als een nieuw aanbod, welke dexxon niet bindt. Een en ander is ook van toepassing, indien de aanvaarding op ondergeschikte punten van het aanbod van dexxon afwijkt.
3f. Indien bij een aanbod van dexxon tekeningen, afbeeldingen en schema’s zijn verstrekt, blijven deze eigendom van dexxon en mogen deze zonder schriftelijke toestemming van dexxon niet worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Op verzoek van dexxon dienen ze onverwijld aan haar teruggezonden te worden.
3g. Toezeggingen van vertegenwoordigers of verkopers van dexxon, buiten de gebruikelijke condities, zijn slechts bindend voor dexxon indien zij door dexxon schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 4: Prijzen.

4a. Tenzij anders vermeld gelden prijzen overeenkomstig het door dexxon gedane aanbod.
4b. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook een wijziging hebben ondergaan, is dexxon gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
4c. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
4d. Alle prijzen zijn exclusief vervoerskosten, kosten van verzekering, omzetbelasting (BTW), en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, en voor buitenlandse afleveringen, van inklaring.

Artikel 5: Annuleringen.

5a. Indien de opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan dexxon alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alsmede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.
5b. Goederen, die speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht, en normalerwijze door dexxon niet op voorraad worden gehouden, kunnen nimmer worden geannuleerd.
5c. Indien de levering door overmacht meer dan 2 maanden wordt vertraagd, zijn zowel de opdrachtgever als dexxon bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 6: Levering en Leveringstermijnen.

6a. Opgegeven leveringstermijnen, tenzij anders aangegeven, zijn niet op te vatten als fatale termijnen.
6b. Overschrijding van de leveringstermijn, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding. Indien overschrijding van de leveringstermijn plaats vindt, zal dexxon de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
6c. Indien de opdrachtgever de bestelde zaken op het moment dat de goederen het magazijn van dexxon verlaten, niet in ontvangst neemt, worden de bestelde zaken voor zijn rekening en risico te zijner beschikking gehouden. Een en ander is ook van toepassing, indien de kosten van het transport voor rekening van dexxon komen. In dergelijke gevallen kan dexxon de opslagkosten, de kosten van de retourvracht en eventuele andere kosten aan de opdrachtgever in rekening brengen. Het rapport van de vervoerder, behelzende de weigering van acceptatie door de opdrachtgever, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot levering door dexxon . Ook draagt de opdrachtgever na het tijdstip van levering risico voor alle directe of indirecte schade, welke aan of door deze goederen voor de opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan.
6d. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschieden alle leveringen af magazijn.
6e. dexxon heeft het recht om zaken onder rembours te leveren.
6f. Wanneer levering “af magazijn” of f.o.b. haven van verscheping geschiedt gaat het risico op de opdrachtgever over op het moment, dat de zaken het magazijn verlaten c.q. aan boord verladen worden volgens de Incoterms.
6g. dexxon behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren.

Artikel 7: Reclame.

7a. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, dexxon terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever, ingeval van zichtbare gebreken, niet binnen 8 werkdagen na de dag der levering reclameert en indien de betreffende klacht niet binnen deze termijn in het bezit is van dexxon, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat, waarin het gekochte is geleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
7b. Het aannemen van goederen zonder bemerkingen op de vrachtbrief geldt als bewijs, dat de emballage in goede staat verkeerde en er geen gebreken aan de verpakking zichtbaar waren.
7c. Reclames terzake van niet zichtbare gebreken dienen door de opdrachtgever uiterlijk 6 maanden na ontvangst van de goederen schriftelijk bij dexxon te worden ingediend op straffe van verval van ieder recht op reclame terzake van het gebrek.
7d. Reclames dienen door de opdrachtgever gemotiveerd en onder overlegging van relevant bewijsmateriaal bij dexxon te worden gedeponeerd.
7e. Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
7f. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen, kunnen geen grond voor reclame opleveren.
7g. Retourzendingen zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dexxon niet toegestaan.
7h. Creditering van gereclameerde goederen zal slechts plaatsvinden, nadat deze goederen aan dexxon geretourneerd zijn.
7i. De vergoeding door dexxon voor aan haar retourgestuurde goederen zal nooit meer bedragen dan de aan de opdrachtgever voor het betreffende product gefactureerde prijs, maar kan zich ook beperken tot het kosteloos herstel van een gebrekkig goed of de vervanging van dat goed of een onderdeel daarvan – een en ander ter beoordeling van dexxon.

Artikel 8: Verpakking en Transport.

8a. dexxon verbindt zich jegens de opdrachtgever om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal gebruik hun bestemming in goede staat bereiken.
8b. Opdrachtgevers worden geacht in het bezit te zijn van eventueel vereiste invoer- en/of betalingsvergunningen. Het ontbreken of intrekken van deze vergunningen ontslaat afnemers niet van de verplichting de goederen op de overeengekomen wijze af te nemen. Indien de goederen door dexxon niet ingeklaard worden verkocht, zullen opdrachtgevers aan een verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en/of andere belastingen en/of rechten,geen recht tot annulering van de order kunnen ontlenen, evenmin als aan een wijziging van eventuele kwaliteitsvoorschriften en/of bezwaren door derden tegen de goederen gemaakt op grond van octrooien, merken en andere rechten.

Artikel 9: Adverteren en Etaleren.

9a. Wanneer de afgenomen goederen met vermelding van de prijs worden gedateerd of geadverteerd, zullen daarbij geen lagere prijzen mogen worden vermeld dan daaromtrent in de koopovereenkomst is gesteld.
9b. De opdrachtgever is verplicht mee te werken aan en zich aan te sluiten bij verkoopverbeterende maatregelen, die dexxon treft, en waaromtrent zij telkens van tevoren de koper zal inlichten. Deze verkoopbevorderende maatregelen kunnen onder meer betrekking hebben op reclame, op speciale aanbiedingen, op premies en op prijsaanvragen, op handhaving van bepaalde consumentenprijzen, op een bepaalde display in de verkoopruimte van de opdrachtgever, etc.

Artikel 10: Betaling.

10a. De vorderingen van dexxon dienen te worden beschouwd als brengschulden van de opdrachtgever.
10b. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling netto contant, althans binnen veertien dagen geschieden, ten kantore van dexxon, of op een door dexxon aan te wijzen bank- of postgirorekening.
10c. Onverminderd het recht van retentie, zal het dexxon, bij levering vrij staan een vooruitbetaling te vorderen. De opdrachtgever is gerechtigd zekerheid te stellen in de vorm van een bankgarantie of een andere zekerheid, zulks ter beoordeling van dexxon.
10d. Indien de opdrachtgever de vordering van dexxon niet contant betaalt althans niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft dexxon zonder enige ingebrekestelling het recht de opdrachtgever over het verschuldigde 1,5% rente per maand of een gedeelte daarvan in rekening te brengen.
10e. dexxon is voorts gerechtigd om, buiten de hoofdsom en rente, van de opdrachtgever alle kosten, zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten, door de niet betaling of niet tijdige betaling veroorzaakt, te vorderen.
10f. De buitengerechtelijke kosten bedragen, met een minimum van Euro 75,-
over de eerste Euro 3.000,- 15%
over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
over het meerdere tot Euro 14.750,- 8%
over het meerdere tot Euro 60.000,- 5%
over het meerdere: 3%.
Uit het enkele feit, dat dexxon zich heeft verzekerd van de hulp van een derde, blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van alle buitengerechtelijke kosten.
10g. Betalingen van aan dexxon toekomende vorderingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
10h. Indien de opdrachtgever tegen enige factuur en/of overzichtsnota niet binnen een week na dagtekening van het betreffende stuk schriftelijk bezwaar heeft gemaakt bij dexxon, wordt opdrachtgever geacht met het betreffende stuk accoord te gaan.

Artikel 11: Alleenverkoop.

Geen alleenverkoop wordt erkend, voor welk land, gemeente of welk district ook, tenzij alleenverkoop schriftelijk is overeengekomen en deze overeenkomst bij aangetekend schrijven tussen partijen is bevestigd.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud.

12a. Geleverde zaken blijven eigendom van dexxon, totdat de opdrachtgever de vorderingen van dexxon terzake van de door dexxon krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede terzake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten met inbegrip van rente en kosten, die de opdrachtgever aan dexxon verschuldigd is, volledig heeft betaald.
12b. De opdrachtgever is, voorafgaande aan bedoelde volledige betaling, niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf of de normale bestemming van de goederen. De zaken mogen derhalve in geen geval worden vervreemd, noch worden beleend of in pand worden gegeven of op welke wijze dan ook of welke titel dan ook uit het bedrijf c.q. de macht van de opdrachtgever worden gebracht, totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen tegenover dexxon heeft voldaan. Bij overtreding hiervan worden, welke de betalingscondities ook zullen zijn, alle vorderingen op de opdrachtgever terstond en ten volle opeisbaar. Voorts heeft dexxon het recht in dat geval alle goederen, zonder enige machtiging van opdrachtgever of van enige rechterlijke instantie, te doen terughalen van de plaats, waar zij zich bevinden. De opdrachtgever is verplicht dexxon in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, een en ander onverminderd het recht van dexxon om van de opdrachtgever schadevergoeding te vorderen. Een en ander is ook van toepassing in geval van opschorting van betaling en faillissement van de opdrachtgever.

Artikel 13: Aansprakelijkheid.

13a. dexxon is niet aansprakelijk voor de kosten, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a. Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven;
b. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
c. Onoordeelkundige behandeling door de opdrachtgever van de geleverde zaken.
13b. Iedere aansprakelijkheid van dexxon voor schade is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

Artikel 14: Opschorting en ontbinding.

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige ander met dexxon gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft dexxon het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te harer keuze, zonder dat dexxon tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, welke dexxon op de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door dexxon geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, transportkosten en kosten van ingebrekestelling.

Artikel 15: Retentierecht.

Onverminderd het wettelijk retentierecht is dexxon gerechtigd enige zaak van de opdrachtgever, die haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden, zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen dexxon uit welken hoofde dan ook van opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft dexxon ook, in geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

Artikel 16: Garantie.

16a. Garantie voor geleverde goederen wordt slechts gegeven, voorzover die door de leveranciers wordt verstrekt. Dit geldt niet, indien deze garantiebepalingen afbreuk doen aan de wettelijke rechten van een koper bij een consumentenkoop. Garantiebepalingen zijn in de overige gevallen van toepassing, indien en voorzover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
16b. De garantieverplichting van dexxon vervalt, indien de opdrachtgever zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of door derden laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale doeleinden wordt aangewend of anders op naar het oordeel van dexxon onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden.

Artikel 17: Afwijkende voorwaarden.

17a. Wanneer in een bevestiging van de opdrachtgever bepalingen of voorwaarden voorkomen, welke in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, kunnen deze niet worden erkend, tenzij zij door dexxon uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd.
17b. Bij samenvallen van door de opdrachtgever gebezigde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige Algemene Voorwaarden zullen de Voorwaarden van dexxon prevaleren.

Artikel 18: Overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval mede verstaan: oorlog, blokkade, electriciteitsstoring, brand, extreme temperatuurschommelingen, natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregelen en wanprestaties van de toeleveranciers van dexxon of andere wijzen van niet voldoen door deze toeleveranciers aan hun verplichtingen en voorts iedere van buiten komende oorzaak, die naar geschreven of ongeschreven recht, gewoonte of verkeersopvattingen in redelijkheid niet aan dexxon kan worden toegerekend.

Artikel 19: Verzekering.

De opdrachtgever kan dexxon verzoeken voor rekening van eerstgenoemde een verzekering af te sluiten, die de risico’s dekt, voor welke dexxon niet aansprakelijk is. dexxon is echter slechts gehouden een verzekering af te sluiten, zoals in het bovenstaande bedoeld, indien en voorzover dexxon zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 20: Geschillen.

Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Voorwaarden zullen ter beslechting, zo nodig, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

Artikel 21: Toepasselijk recht.

Op deze Voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands Recht en Nederlands Internationaal Privaatrecht van toepassing.

Aldus gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leiden
Alphen aan den Rijn, 15 december 2005
Dexxon data media and storage b.v. K.v.K. registratienummer 29031645